forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

mobileADReklamc? Mustafa Topalo?lu, dnyada ve Trkiye'de ilk kez uygulanan yeni bir reklam mecras? geli?tirdi.
 
Kullan?c?, telefonuna gelen reklamlar? t?klad?ka puan kazanarak, biriktirmi? oldu?u puanlarla da internet paketi, sinema, konser bileti, tatil, indirimli hediye eki, f?rsat kuponu gibi kampanyalardan faydalanabilecek.
Topalo?lu ile Drdnc Kuvvet Medya yazar? Birsen Alt?ner konu?tu.
mustafa-topaloglu-Reklam sektrndeyken yaz?l?m i?ine getiniz. Reklam sektrnde neler yapt?n?z?

12 ya??nda ba?lam?? oldu?um Reklam Ajans?nda 15 ya??nda Karadenizde ilk Radyo ve Televizyonu kurdum. 1994 y?l?nda ?stanbula gelerek tekrar Reklam sektrne girerek reklam gazetesi yay?nlamaya ba?lad?m. Daha sonra aileden kaynakl? mzik sektrnde Yap?mc?l?k ve Organizasyon i?leri yapmaya ba?lad?m. ?T Fest Av?a Gzellik Yar??mas?, anakkale Troia Festivali, ay Festivali, F?nd?k Festivali gibi birok nemli festival dzenledim. 2005 y?l?nda 8 yat?r?mc? ortakla beraber Otto Reklam Prodksiyon ve Bili?im A.?. yi kurduk.

-Yaz?l?m sektr farkl? bir sektr. Gei? sebebiniz nedir?

Music and Clipbox adl? kiokslarla Cafe ve niversitelere kurulum yaparak, kapal? devre Mzik Kanal? yay?n? yapmaya ba?lad?k. Mzik aras? reklamlar yay?nlay?p, kendi kanal?m?z? kendimiz olu?turmu?tuk. M?teri istedi?i mzi?i ve klibi seip dinleyebiliyor, klibin alt?na istedi?i mesaj? yazabiliyor, dilerse telefonuna aktarabiliyordu. ?lk, yaz?l?mla tan??mam?z Music and Clipbox Projesiyle oldu. ok byk deme yapt???m?z bu proje bizim iin bir dnm noktas? oldu. Gelece?in yaz?l?m ve internet sektrnde oldu?unu fark etti?im an oldu. Bence internet Allah?n kullar iin, e?itli?i sa?lamak iin vermi? oldu?u bir ?ans. 2009 y?l?nda tam olarak yaz?l?m sektrnde al??maya ba?lad?k. 2009 y?l?nda yeni trend olan f?rsat siteleri dnyas?nda bizde yerimizi ald?k. Daha sonra al??veri? sitesi hizmeti vermeye ba?lad?k. EXPPRESSal?sveris.com adl? al??veri? sitemiz kuruldu?unda ilk satm?? oldu?umuz rn p?rlanta yzkt. Otto Grup olarak yelerimize, gvenmi? olanlar?n gvenlerine lay?k olmaya al???yorduk. 2013 y?l?nda Al??veri? sitemizi kapatarak tamam?yla Yaz?l?m sektrnde proje retmeye, bir fikir ve proje atlyesi gibi al??maya ba?lad?k. nk bizim i?imiz proje retmekti. Birok nemli projeler rettik. 2014 y?l?nda bu projeleri yava? yava? kullan?ma sunmaya ba?lad?k. EmobileAD 2011 y?l?nda d?nd?m kk bir fikirdi. 2012 y?l?nda proje oldu. 2013 y?l?nda proje tamamland?. 2014 y?l?nda kullan?c?lar?m?z?n hizmetine sunuldu.

-EmobileAD iddaal? bir uygulama. Dnyada belki de ilk kez uygulanan bir reklam ve pazarlama sistemi diyebilir miyiz?
 
Kesinlikle diyebiliriz. EmobileAD dnyada olmayan bir uygulama, Global bir uygulama, her lkede kullan?labilecek yeni bir reklam mecras?. Biz buna Active Mobile Media diyoruz. Gelecek mobil sektrnde, birok sektrde geride kald?k, yeti?emedik ama mobil uygulamada yeti?tik. Rakiplerimizi yak?ndan takip ediyoruz. Her an lkemizde ve dnya da farkedilebilecek konuma gelebiliriz.

-EmobileAD de tam olarak ne var?

Telefonlar?na EmobileADyi ykleyenler, her konu?ma sonras?nda ekranlar?na gelen reklam? t?klad?klar?nda 1 GB internet paketi, konser bileti sinema bileti ve reklam veren firmalar?n anl?k hediyelerine sahip oluyor.

-Yani sizin uygulamada reklam veren de?il reklam? izleyen kazan?yor?

Evet evet tam olarak syledi?iniz gibi Bu projede sayesinde dnyada ilk defa reklam gren ve izleyen kazan elde edebilecek. Kullan?c?, telefonuna gelen reklamlar? t?klad?ka AD puan kazanarak, biriktirmi? oldu?u puanlarla ?nternet paketi, sinema ve konser bileti, tatil, indirimli hediye eki, f?rsat kuponu gibi kampanyalardan faydalanabilecek. Reklam t?klad?ka puan kazanacak, kazand??? puanlar? diledi?inde harcayabilecektir. T?kla kazan, kazand?ka kullan diyebiliriz..

-Reklam almak konusunda nas?l al??malar yap?yorsunuz?

Ajanslarla ve direkt olarak m?terilerle al??malar yap?yoruz. K?saca amak gerekirse EmobileAD reklam veren iin hedef kitlesini ve lokasyonunu seerek, gereksiz reklam harcamas? yapmadan, nokta at??? yapan dedi?imiz bir Reklam mecras?d?r. Fiyatlar?m?z A7 Insrt (Bro?r) fiyat?ndad?r. evre kirlili?i olmayan mobil kullan?c?lar?n?n yan?ndan hi ay?rmad??? telefonlar?na direkt reklam gnderebiliyoruz.

-EmobileAD kullan?c? yelerine zel kampayalar ve indirimler sa?layacak m??

?lerleyen srelerde sadece EmobileAD kullan?c?lar?na zel indirimler zel kampanyalar ve zel f?rsatlar sunaca??z. Baz? kampanyalardan ve indirimlerden sadece EmobileAD kullan?c?lar? faydalanabilecek.

-Hedef kitleniz do?al olarak genler olacak gibi gzkyor. Her ya?a hitap etmeyi d?nyor musunuz?

Hedef kitlemiz lise ve niversite genli?i (15-27 ya?). Bizim btn uygulamalar?m?z genlik iin d?nlm? uygulamalar olacak. nk marka al??kanl??? ve marka ba??ml?l??? gen ya?larda olu?uyor. lkemiz de gen nfus o?unlukta. Hedef kitlesi genlik olan markalar iin do?ru adres oldu?umuza inan?yoruz. Kullan?c?lar?m?z?n aras?nda ya?l?larda var. Bu uygulaman?n amac? sadece puan kazan?p, internet kazanmak de?il. Kampanyalardan, indirimlerden faydalanmak oldu?u iin herkese hitap ediyoruz.

-Operatrler art?k cep paketlerine ?nternet hizmeti de vermeye ba?lad?lar. Bu anlamda inernet ihtiyac? eskisi kadar fazla de?il. Bu konuda ne d?nyorsunuz?

Evet operatrler internet paketi veriyor, biz sadece internet paketi vermiyoruz. Sinema bileti, konser bileti, indirim kuponu, hediye eki vs. gibi kampanyalardan da kullan?c? yelerimizi faydaland?r?yoruz.

-EmobileAD nas?l ve nerelerden indirilebilir?

EmobileAD, Google Play ve App Storedan cretsiz olarak indirilebilir. Hemen kazanmaya ba?layabilirsiniz.

-Bu konuda rakipleriniz kimler ya da neler?

Bu konuda rakiplerimiz ?imdilik yok. Buna benzer uygulamalar sadece kontr veriyor veya kampanyalardan haberdar ediyor. Biz EmobileAD olarak Kullan?c? yelerimizin biriktirmi? olduklar? puanlar kadar sistemdeki kampanyalardan cretsiz al??veri? yapmalar?n? sa?l?yoruz.

-Program?n virs anlam?nda gvenli?i yaz?l?m s?ras?nda m? sa?lan?yor?

Projemizin virs anlam?nda gvenli?i sa?lanm??t?r.
 
-Ba?ka yaz?l?mlar da d?nyor musunuz? Yoksa bu sektrde bir tek uygulamayla m? kalacaks?n?z?

Evet ba?ka projelerimiz de var. 2015 y?l?n?n bizim y?l?m?z olaca??n? d?nyoruz. lkemizde ve dnya da ses getirecek yeni mobil uygulamalar yak?nda
kullan?c?lar?yla bulu?acak.

-Ak?ll? telefonlara art?k pek ok uygulama indiriliyor. Biro?unu kullanm?yoruz, haberimiz bile olmuyor ya da ihtiya bile duymuyoruz. Bu uygulamalar?n aras?ndan nas?l s?yr?lacaks?n?z, farkedileceksiniz?

Evet birok uygulama var, aralar?ndan s?yr?lmamak veya aralar?nda kaybolmak gibi bir d?ncemiz hi olmad?. nk biz ba?ar? odakl? al???yor, projelerimizi ihtiyalara gre ?ekillendiriyoruz. Bizim yapt???m?z uygulamalar?n her biri insanlar?n ihtiya duyaca?? veya kazan?m sa?layaca?? projelerdir. O nedenle bizim amac?m?z kendimizi sadece duyurmak ve anlatmak, onuda Prla zebilece?imize inan?yoruz. ?nsanlar?n sizi bilmesi asl?nda okta nemli de?il. Sizin uygulaman?z? kullanmas? nemli olan. Birok uygulaman?n markas? biliniyor ama kullan?c? say?s? beklenenden ok az. Facebook ve Google hi reklam vermedi?i halde herkes taraf?ndan biliniyor. Whatsapp keza yle. Birok uygulama sayabiliriz. Bizde uygulamalar?m?za inan?yoruz. Birgn herkesin telefonunda bizim uygulamalar?m?zdan birtanesinin olaca??na inan?yoruz.

-Cep telefonu uygulamalar?nda herhangi bir tehlike var m?? Genellikle herkesin ekindi?i bir durumdur bu. rne?in, bir ara CIA adl? uygulamay? indirdi?inizde rehberinizi kendi veri taban?na kopyal?yor diye bir sylenti vard?. Whatsapp, Viber, Message, WeChat, Line gibi uygulamalar iinde sylendi. Bu tarz tehlikeler var m??

Her uygulamay? indirirken sizden onay al?yor. Fakat CIA program? zaten sizin rehberiniz sayesinde aranan ki?inin kim oldu?unu tespit edebiliyor. Arayan ya da aranan ki?i herhangi bir ki?inin rehberinde ne diye kay?t olmu?sa CIA program?nda yle ?k?yor. ok basit ama zekice d?nlm? ihtiya duyulan bir program, okta kullan?c?s? olan bir uygulama.
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri